Đất vườn là gì?

Đất vườn là gì?

Đất vườn là một thuật ngữ khá phổ biến. Vậy đất vườn là đất gì, nó nhóm đất nào? Có...